Xã hội

Khách sạn thời đại công nghiệp 4.0

Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào chống rác thải nhựa

Tăng cường hợp tác công - tư trong giải quyết rác thải nhựa ở Việt Nam

Hà Nội yêu cầu hạn chế sử dụng túi nilon, ống hút nhựa, cốc nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường du lịch