Phòng chống ma túy

Sáng tạo nghệ thuật phục vụ công tác phòng chống ma túy

Lâm đồng đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy trong đoàn viên

Hãy bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa ma túy

Tăng cường phòng, chống ma túy đối với thế hệ trẻ